WAT KOST SCHEIDEN?

Wat kost scheiden?

Een veel gestelde vraag is: wat kost scheiden? Scheiden zonder advocaat behoort niet tot de mogelijkheden, ook niet als u het samen eens bent. Scheiden zonder kosten kan dus niet. Wilt u de scheiding aanvragen of de scheiding van tafel en bed? Dan bent  dus aangewezen op een echtscheidingsadvocaat.

In het hierna volgende wordt ervan uit gegaan dat u geen beroep doet op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Als u geen of onvoldoende inkomen hebt zijn er advocaten die voor u een zgn. “toevoeging” kunnen aanvragen. Verwezen zij naar www.rvr.org. Als u niet in aanmerking komt voor overheidssubsidie of u wilt deze niet aanvragen geldt het navolgende.

Over de kosten van een scheiding is in zijn algemeenheid te zeggen dat die voor het overgrote deel samenhangen met de vraag hoe u gaat scheiden, die weer wordt beantwoord naar aanleiding van drie belangrijke voorvragen:

a)    bent u er samen al uit;

b)    gaat u er denkt u wel samen uitkomen, maar dan met een beetje hulp;

c)     of ziet het ernaar uit dat u gelet op het gedrag en de stellingname van uw ex het gewoon niet eens kunt worden?

Hier volgt een indicatie over de kosten in relatie tot het antwoord op de vragen.

a) U bent er samen uit.
In principe kunt u dan snel scheiden en ook relatief “goedkoop scheiden”.  Een korte zoekactie op het internet leert u dat.  Een goede echtscheidingsadvocaat zal wel enig  advies geven bij de scheiding. Ook zal een goede echtscheidingsadvocaat voor u een echtscheidingsconvenant opstellen. Een echtscheidingsconvenant is juridisch jargon voor een document waarin de financiële gevolgen van een scheiding worden geregeld. Het is mogelijk om de scheiding online te regelen, waarbij de advocaat met een door u zelf opgesteld convenant de scheiding aanvraagt. Dat drukt inderdaad de kosten.

Maar…de gevolgen van een scheiding zijn aanzienlijk en deze gevolgen kunnen een flink aantal jaren na de scheiding nog een stempel drukken op uw financiële situatie. Daarom is juridisch advies bij scheiding belangrijk en kan het raadzaam zijn om niet zondermeer online met een door u zelf gemaakt convenant door een echtscheidingsadvocaat de scheiding te laten regelen. Het kan beter zijn om iets meer uit te geven en de advocaat een echtscheidingsconvenant op te laten stellen. Dat hoeft niet de wereld te kosten als uw financiële situatie overzichtelijk is en dat kan ook snel als dat nodig is.

Voor rond de € 1000,00 ex kunt u uw scheiding goed regelen. Houdt er rekening mee dat er griffierechten (administratiekosten van de rechtbank) moeten worden betaald. In 2014 bedragen deze € 282,00. DikkersLegal wikkelt bijvoorbeeld uw echtscheiding af voor € 950,00 ex te vermeerderen met de griffierechten.

b) U gaat er wel samen uitkomen, maar met een beetje hulp.
In dat geval kunt u samen naar een echtscheidingsadvocaat of mediator, die antwoord kan geven op de vragen die u beiden hebt bij het aanvragen van de echtscheiding.

Deze vragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de kinderen, zoals:

 • hoe zit het met het gezag na de scheiding, moeten we de voogdij regelen?
 • wat is co-ouderschap, wat zijn de rechten en plichten bij co-ouderschap?
 • hoe zit het met de omgangsregeling?
 • is er een voorbeeld van een ouderschapsplan?
 • hoe zit het met kinderalimentatie?
 • is de hoogte van de kinderalimentatie te berekenen?

Of over partneralimentatie als een van de partners na de scheiding niet of onvoldoende in diens levensonderhoud kan voorzien:

 • kunt u de partneralimentatie berekenen?
 • welk bedrag aan partneralimentatie is redelijk?
 • hoe lang moet er partneralimentatie worden betaald?

En dan zijn er nog vragen over de verdeling van de bezittingen en schulden: het echtscheidingsconvenant:

 • hoe verdelen wij onze bezittingen en schulden?
 • hoe zit het met onze huwelijkse voorwaarden?
 • wat moet er gebeuren met ons huis na de scheiding?
 • hoe zit het met de hypotheek bij scheiding?

Als beide partners goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten bij een echtscheiding, kunnen zij met hulp van een advocaat of mediator beter en efficiënter onderhandelen over de voorwaarden om samen te scheiden. De kosten daarvan hangen samen met het aantal gesprekken dat er in het bijzijn van de advocaat/mediator wordt gevoerd.

Het is dus afhankelijk van u beiden en van de kennis ervaring van de advocaat/mediator hoe snel u eruit komt. Het uurtarief van een advocaat/mediator ligt doorgaans rond de € 195,00 ex per uur.

Als u het elkaar niet al te moeilijk maakt, moet een bedrag van maximaal € 2500,00 genoeg zijn om e.e.a. te regelen. Het komt overigens vaker voor dat de kosten aanzienlijk lager uitkomen.

c) U komt er samen niet uit.

In jargon heet dit een echtscheiding op tegenspraak. In dit geval hangen de kosten samen met hoe ingewikkeld uw conflict is. Doorgaans is zo dat in echtscheidingen op tegenspraak de rechtbank maximaal twee zittingen nodig heeft om tot een eindoordeel te komen. Vaak worden de conflicten uit elkaar gehaald. Het kan dus zijn dat conflicten omtrent kinderen en scheiding (het ouderschapsplan, kinderalimentatie, omgangsregeling) op de eerste zitting worden behandeld, en conflicten over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of de huwelijkse voorwaarden op een andere zitting.

Een advocaat zal aan een zitting in een echtscheidingsprocedure gemiddeld drie uur besteden, dus die kosten zijn redelijk op voorhand te begroten. Dat is anders als er gekeken wordt hoeveel tijd er moet worden besteed aan het schrijven van de processtukken. Het hangt er grotendeels van af hoe feitelijk ingewikkeld uw situatie is. Een redenering van 8 pagina’s om een punt te maken kost immers meer dan een redenering van 3 pagina’s.

Een aspect dat de kosten van uw echtscheiding verhoogt is de zogenaamde voorlopige voorziening. Dit is een spoedmaatregel die door een echtgenoot aan de rechtbank kan worden gevraagd voorafgaand of tijdens de echtscheidingsprocedure. Er kunnen maatregelen worden gevraagd over wie er tijdens de scheiding in het huis mag wonen, de omgangsregeling, kinderalimentatie of partneralimentatie.

Bij een voorlopige voorziening moet er een verzoekschrift worden ingediend, de andere partij dient een verweerschrift in en er is een zitting. Hiermee is voor de advocaat ook weer gemiddeld om en nabij de drie uren gemoeid.

Een eenzijdig verzoek tot echtscheiding dat leidt tot een echtscheiding op tegenspraak kan dus behoorlijk in de papieren lopen. Evenwel…

Bedenk het volgende als u in een echtscheiding bent verwikkeld.

De kosten van een advocaat hangen samen met de tijd die er aan de zaak wordt besteedt (tenzij er een prijsafspraak wordt gemaakt). Dat betekent dat niet alleen het procederen geld kost, maar ook corresponderen en telefoneren. Hoedt u hiervoor. Het kan soms uiteindelijk minder kostbaar zijn om de procedure snel aanhangig te maken dan door uw advocaat veel hele lange brieven te laten schrijven en lange gesprekken te voeren.

U kunt zelf de kosten van scheiding al flink beperken door niet voor wissewasjes te bellen en de gesprekken kort te houden. Dat geldt uiteraard ook voor e-mail verkeer. Bedenk dat elk bericht dat binnenkomt de advocaat tijd kost die wordt geschreven en die bij u wordt gedeclareerd.

Hoe kunt u de kosten van uw scheiding dus zo laag mogelijk houden?

 • Alles wat u uit- en afspreekt zonder bijzijn van een advocaat levert u een kostenbesparing op. Wees evenwel niet te zuinig en laat de afspraken wel toetsen door een echtscheidingsadvocaat: u neemt beslissingen die maatgevend zijn voor de kwaliteit van een aanzienlijk deel van uw leven na de scheiding.
 • Beperkt de communicatie tot de noodzakelijke en houdt het zakelijk.
 • Als de advocaat om financiële gegevens vraagt, lever die dan tijdig en zo ordentelijk mogelijk aan. Nummer alle stukken en maak een inhoudsopgave en lever precies aan wat er gevraagd wordt. Dat scheelt de advocaat tijd en u dus geld.
 • Luister naar de adviezen van uw advocaat, die heeft het beste met u voor.