HOE WORDT KINDERALIMENTATIE BEREKEND?

Ouders zijn verplicht bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. In een ouderschapsplan, dat voor alle ouders die uit elkaar gaan een wettelijke verplichting is, kunnen ouders vastleggen hoe de kosten van de kinderen over beide ouders worden verdeeld.

 Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

Kinderalimentatie wordt bepaald aan de hand van enerzijds de behoefte van een kind en anderzijds de draagkracht van de ouders. Rechters hebben afspraken gemaakt hoe dat moet. Die afspraken zijn verwoord in de zgn. “tremanormen”.

Eerst wordt de behoefte van het kind berekend. Deze is gestandaardiseerd in de “nibud-tabellen”. Het Nibud heeft namelijk ooit becijferd wat kinderen kosten en daar zijn tabellen van gemaakt. Uitgangspunten daarbij zijn enerzijds het inkomen van de ouders (een kind van ouders met een hoog inkomen is gewend om duurdere dingen te hebben/te doen, dan een kind van ouders die een minimuminkomen hebben. Anderzijds is de leeftijd van het kind van belang voor de kosten.

Vervolgens wordt aan de hand van het inkomen van de ouders hun draagkracht berekend ook weer aan de hand van gestandaardiseerde tabellen. Ook wordt er gekeken naar hoelang een kind bij welke ouder verblijft, daar moeten immers kosten voor worden gemaakt.

Het berekenen van kinderalimentatie lijkt uitgaande van het voorgaande dus gewoon een kwestie van het toepassen van tabellen. Dat is echter in veel gevallen niet zo. Met goede argumenten zijn rechters wel bereid om af te wijken van de hoofdregel, bijvoorbeeld als er redenen zijn die ertoe leiden om aan te nemen dat een kind meer kost dan andere kinderen of als er sprake is van bijzondere lasten, waardoor alimentatie volgens de tabellen niet redelijk is.

Daarnaast is het ook nog eens zo dat tegenwoordig veel gezinnen samengesteld zijn (ouders hebben samen kinderen of ieder nog kinderen uit een andere relatie) of dat er sprake is van een stiefouder.

Het maken van een alimentatieberekening is dus maatwerk. DikkersLegal kan voor u een berekening maken om zo in redelijke mate te voorspellen wat de rechter met een alimentatieverzoek zal doen. Uiteraard kan er desgewenst ook geprocedeerd worden.

 Hoe lang duurt kinderalimentatie?

Kinderalimentatie loopt in beginsel door totdat een kind voor zichzelf kan zorgen. Bijbaantjes totdat een kind 18 is, beïnvloeden de kinderalimentatie niet. Inkomen van een kind van ouder dan 18 jaar kan in sommige gevallen wel van invloed zijn op de hoogte van de alimentatie. Voor kinderen dan 21 jaar en ouder bepaalt de wet dat de ouders in principe geen bijdrage meer hoeven te leveren, maar dat kan anders zijn als een kind niet voor zichzelf kan zorgen.

 

Kan kinderalimentatie gewijzigd worden?

Een eenmaal overeengekomen of door de rechtbank vastgestelde kinderalimentatie kan gewijzigd worden als de financiële situatie of gezinssituatie wijzigt. Ook als de kinderalimentatie is vastgesteld op basis van verkeerde gegevens is een wijziging mogelijk. Het hangt af van de feiten en omstandigheden van uw geval of de kinderalimentatie ook daadwerkelijk wijzigt.

Ook met een herberekening of een herzieningsverzoek aan de rechter kan DikkersLegal u terzijde staan.

Is kinderalimentatie aftrekbaar?

Kinderalimentatie is onbelast voor de ontvanger. De betaler van kinderalimentatie kan tot 1 januari 2015 nog in aanmerking komen voor de buitengewone lastenaftrek.

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de belastingteruggave voor kinderalimentatie geschrapt. Dit kan grote gevolgen hebben voor het netto inkomen van de betaler van kinderalimentatie.

Het advies is dan ook om de redelijkheid van de destijds vastgestelde of overeengekomen kinderalimentatie opnieuw tegen het licht te houden door het laten maken van een alimentatieberekening.